TAP-DER Üyeliği

Yazar Erhan Gazi 24/07/2017 0 Yorum Dijital Promosyon,

 

Firmamız Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği üyesidir. 

 

SIK SORULAN SORULAR

1)Taşınabilir pil nedir?

Taşınabilir piller elde bir yerden bir yere rahatlıkla götürülebilen, ağırlıkça veya hacimce büyük olmayan (genellikle 1-2 kiloyu geçmeyen) ve sızdırmaz yapıdaki (içerisine veya içerisinden dışarıya hava, gaz, su veya diğer türde sıvıları geçiremeyen) pillerdir.

2) Başlıca taşınabilir pil türleri nelerdir?

Taşınabilir pilleri şarj edilemeyen (tek kullanımlık) ve şarj edilebilen (çok kullanımlık) olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür.

Şarj edilemeyen pillerden genel maksatlar için yaygın olarak kullanılan üç tip mevcuttur :

a)Çinko- karbon,

b)Alkali- manganez,

c)Lityum,

 

Bu tipler çeşitli boyutlarda ve genellikle silindirik biçimdedirler. Ayrıca yassı ve prizmatik şekillerde de üretilebilirler.

Çapı yüksekliğinden fazla olan ve düğme pil olarak adlandırılan aşağıda belirtilen türlerde piller de mevcuttur :

a)Alkali –manganez,

b)Gümüş –oksit,

c)Lityum – manganez,

d)Çinko –hava,

 

Bu tip piller genelde kol saatleri, işitme cihazları ve benzeri yerlerde kullanılır.

Şarj edilebilir yapıdaki başlıca pil türleri şunlardır :

a)Nikel –kadmiyum,

b)Nikel -metalhidrit,

c)Lityum- iyon ve lityum -iyon polimer,

 

Şarjlı piller çeşitli ev aletleri, bilgisayar, cep telefonları vs. de kullanım yeri bulurlar.

3)Taşınabilir piller üzerindeki  işareti ve bu işaretin altında bulunabilen Hg ve Cd gibi rumuzların anlamı nedir?

Üstü çarpı işaretli çöp bidonu şekli pillerin çöpe atılmaması gerektiğini gösterir.Bu şeklin altında cıvanın kimyasal sembolü olan Hg işareti bulunuyorsa pildeki cıva miktarı ağırlıkça % 0,0005 den fazladır. Bidonun altında Cd sembolü mevcutsa  pil bünyesinde % 0,025 den fazla kadmiyum  maddesi bulunmaktadır.

 

4) Atık pil nedir?

Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere atık pil denir.

5) Atık piller niçin ayrı toplanmalıdır?

Atık piller kesinlikle evsel atıklarla karıştırılmamalı ve çöpe atılmamalıdır. Atık piller çöpe atıldığı zaman dış kapları zamanla delinir ve bünyelerindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa ve suya karışabilir. Neticede atık piller çevre kirlenmesine yol açtıkları gibi, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin besin maddelerine bulaşmaları sonucunda insan sağlığına zarar verebilirler.

6) Atık pillerin kontrolü ile ilgili olarak ülkemizde hangi yasalar yürürlüktedir?

Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü veya bertarafını sağlamak üzere T.C Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2004 tarihinde Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğin kapsamında pil üretici ve ithalatçılarının belediyelerin pil ürünlerinin dağılımı ve satışını yapan kuruluşların ve tüketicilerin yükümlülükleri ayrı ayrı belirtilmiştir.

7) Atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü veya bertarafı konusunda Türkiye’de yetkilendirilmiş kuruluşlar kimlerdir?

T.C Çevre ve Orman Bakanlığının bu  konuda yetkilendirdiği kuruluşlar şunlardır:

Taşınabilir Piller : 

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)

Akümülatörler : 

Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER)

Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği (TÜMAKÜDER)

 

8) TAP’ın atık pil toplama faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?

TAP, ülke genelinde aşağıdaki yelerde oluşturduğu toplama noktalarında mevcut çeşitli tip kutu ve bidonlar vasıtasıyla atık pilleri toplamaktadır

a)Okullar,

b)Üniversiteler,

c) Süpermarketler,

d) Perakende pil satıcıları,

e)Hastaneler,

f) Eczaneler,

g) Bürolar,

h) Belediyeler,

i) Muhtarlıklar,

j)Kamu kurum ve kuruluşları,

k)Endüstriyel kuruluşlar,

 

9) Atık pil toplama kutusu veya bidonları nasıl temin edilir?

Atık pil toplama kutu ve bidon talepleri TAP’ın www.tap.org.tr adresine yönlendirilmektedir.Gelen talepler değerlendirildikten sonra ilgililere kargo yoluyla gönderilmektedir.Gönderilen malzemelerin nakliye bedeli TAP tarafından karşılanmaktadır.

10)) TAP ın atık pillerin toplanması ile ilgili bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?

TAP yıl içerisinde aşağıda belirtilen etkinlikleri düzenli bir şekilde sürdürerek, çeşitli yaş gruplarındaki tüketicilerin atık pillerin toplanması konusunda eğitimini ve bilinçlendirilmesini sağlar.

a)Okul eğitimleri ve kampanyalar,

b)Fuarlar, çevre etkinlikleri  ve konferanslar,

c)Gazete ve mecmualardaki reklamlar ve makaleler,

d)Televizyon reklamları,

e)Eğitici CD’ ler,

f)Teknik makaleler,

g)İnternet,

 

11) Topladığım atık pilleri size nasıl ulaştırabilirim?

Taşınabilir ağırlıklardaki atık pillerinizi marketlerdeki atık pil kutularına atabilirsiniz. Pil miktarı fazla ise, sitemizin ana sayfasındaki ‘’Atık Pil Biriktirdim’’ formunu dolduruyorsunuz. Pilleriniz ilgili belediye veya anlaşmalı firmalarımız tarafından en kısa zamanda aldırılacaktır.

12) İçersinde pil bulunan elektrikli veya elektronik cihazlar atık hale geldiğinde ne yapılmalıdır?

Bu tür cihazlar artık kullanılmayacaksa içlerindeki piller muhakkak çıkartılmalı ve cihazlar içinde uzun sürelerle bekletilmemelidir. Cihazlar içersindeki pillere ulaşılamıyorsa, cihaza ait kullanma kataloguna bakılmalı veya üretici firmaya danışılmalıdır. Bilahare çıkartılan piller atık pil kutusuna atılmalıdır.

13) Toplanan atık piller ne yapılıyor ?

Toplanan atık piller çeşitli türlerde oldukları için öncelikle kimyasal yapılarına göre ayrıştırılmaları gerekmektedir. Bu ayrıştırmada pil atıkları genellikle şarjlı ve şarjsız türler olmak üzere iki ana grupta toplanırlar. Atık piller bünyelerinde çeşitli metalleri içermektedirler ve şarjlı pil türlerinde nikel, kobalt,vs, gibi değerli metaller bulunduğundan, bu tipteki atıklar yurt dışındaki geri dönüşüm tesislerine gönderilirler. Şarj edilemeyen çinko-karbon, alkali-manganez, vs. gibi pillerin atıklarının ekonomik getirisi daha düşüktür ve geri dönüşüm işlemleri, toplama miktarları fazla değilse, maliyetlidir. Bu nedenle bu tür pillerin atıkları bertaraf işlemine tabi tutulur. Ülkemizde henüz taşınabilir türdeki pil atıklarını geri dönüştüren bir tesis yoktur.

14) Atık piller nasıl bertaraf edilmektedir?

 Toplanan atık piller belediyelere ait katı atık depolama alanlarında TAP tarafından özel olarak inşa edilmiş depolar içersine dökülerek, bertaraf edilmektedir.

Etiketler: tap tapder

Yorum Yap